Это новейшие технологии

Уникальные фонды и коллекции

Комфортные условие для работы

Авторизация

Статистика

Посещений сегодня:44
Посещений всего:75223
Поисков в каталоге сегодня36
Поисков в каталоге всего120020
Выгруженных и просмотренных документов сегодня0
Выгруженных и просмотренных документов всего7132

Библиослайдер

×

    Abdullaeva Q.
        Savod o'rgatish metodikasi [Текст] : O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tavsiya etgan / Q. Abdullaeva va boshq, K. Nazarov, Sh. Yoldosheva, 1996. - 78 b.
Abdullaeva, Q.
    Savod o'rgatish metodikasi : O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tavsiya etgan / Q. Abdullaeva va boshq, K. Nazarov, Sh. Yoldosheva ; O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi vazirligi tavsiya etgan. - Тoshkent : O'qtuvchi, 1996. - 78 b. - 20 . - Текст : непосредственный.
Abdurahimov A.
    Miqdoriy tahlil va operatsiyalarni tekshirish [Текст] : O'quv qo'llanma. 2-qism, 2005. - 167 b.
Abdurahimov A.
     Miqdoriy tahlil va operatsiyalarni tekshirish : o'quv qo'llanma / A. Abdurahimov, N. A. Niyazova. - Тoshkent : Cho'lpon nomidagi nashiryot-matbaa ijodiy uyi, 2005 - . - Текст : непосредственный.
     2-qism. - 2005. - 167 b. : rasm. - Foydalanilgan adabiyotlar: b. 164-165. - 5900.22

Аннотация: Mazkur o'quv qo'llanmada matematik programmalashtirish kursining asosi bo'lgan miqdoriy tahlil va operatsiyalarni tekshirishning nazariy va amaliy jihatlari bayon etilgan. Qo'llanma Oliy texnika o'quv yurtlarining iqtisod yo'nalishi bo'yicha o'qiyotgan talabalarga mo'ljallangan bo'lib, undan iqtisodchilar va shu sohada mustaqil shug'ullanuvchilar ham foydalanishlari mumkin.

    Abdurahmonov A.
        Chizmachilikdan grafik ishlar tizimi [Текст] : O'quv qo'llanma / A., Abdurahimov, 2005. - 174 b.
Abdurahmonov, A.
    Chizmachilikdan grafik ishlar tizimi : o'quv qo'llanma / A., Abdurahimov. - Тoshkent : Cho'lpon nomidagi nashiryot-matbaa ijodiy uyi, 2005. - 174 b. : rasm. - Adabiyotlar: b.172. - 7385.56 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: Qo'llanma pedagogika oliy o'quv yurtlarining badiiy grafika va kasb ta'limi fakultetlari talabalari uchun mo'ljallangan. Unda chizmachilikning butun kursi bo'yicha talabalar tomonidan mustaqil bajariladigan o'quv-grafik ishlarning to'liq tizimi, mazmuni, hajmi va ulami chizish tartibi batafsil bayon qilingan. Har bir grafik ishni chizish uchun qisqacha nazariy bilim va amaliy mashg'ulotlar, takrorlash uchun savol, grafik ishlar uchun variantlar, mashq hamda test savollari berilgan.

    Abdurahmonov SH.
        Chizma geometriya [Текст] : Darslik / SH. Abdurahimov, 2005. - 188 b.
Abdurahmonov, SH.
    Chizma geometriya : darslik / SH. Abdurahimov ; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - Toshkent : Aloqachi, 2005. - 188 b. : chizma . - 3196 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: Darslikni yaratishda O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'Iim vazirligining 5140900 - kasb ta'limi sohasi bakalavriat yo'nalishlari uchun tuzilgaii «Chizma geometriya va muhandislik grafikasi» namunaviy dasturi asos qilib olindi. Darslik chizma geometriya fanini ta'limning evristik usulida tashkil etish sharoitlari uchun tayyorlangan boMib, u o'quv rejalarida mazkiu* fanning ma'ruzalari uchun 36 soat va amaliy mashg'ulotlari uchun ham 36 soat hajmda vaqt ajratilgan qurilishga oid bo'lmagan ta'Iim yo'nalishlari bakalavrlari uchun moijallangan.

    Xalikov A. A.
        Ilmiy tadqiqot metodologiyasi [Текст] : o'quv qo'llanma / A. A. Xalikov, K. A. Musamedova, 2021. - 205 b.
Xalikov, A. A.
    Ilmiy tadqiqot metodologiyasi : o'quv qo'llanma / A. A. Xalikov, K. A. Musamedova ; Toshkent davlat transport universiteti. - Toshkent : Transport, 2021. - 205 b. : rasm, lova. - Библиогр.: b. 205-2010 (49 nomda). - 50 экз. - ISBN 978-9943-7721-0-6 : 40000.00 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: O'quv qo'llanma ilmiy tadqiqot metodologiyasi asoslari; tadqiqotni tashkil qilish, talabalarning ilmiy tadqiqot ishlari, o'quv tadqiqot ishlari, ilmiy bilim tushunchalari, ilmiy izlanishlarning tasnifi, tadqiqot yo'nalishini tanlash; tadqiqot tarkibi, tadqiqotning nazariy va empirik usullari; tadqiqot yo'nalishini tadqiqot ishlarining bosqichlarini tanlash; tadqiqotda matematik usullardan foydalanish; ilmiy tadqiqot metodologiyasi fanining maqsad va vazifalari yoritilgan.

    Ahmadxo'jayev B.
        Nazariy mexanika [Текст] : O'quv qo'llanma / B. Ahmadxo'gayev, 2006. - 195 b.
Ahmadxo'jayev, B.
    Nazariy mexanika : o'quv qo'llanma / B. Ahmadxo'gayev. - Toshkent : Yangi asr avlodi, 2006. - 195 b. : rasm. - ISBN 5-633-01879-6 : 2106.58 so`m. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Ushbu darslik 1996-yil nazariy mexanika kursidan maxsus dastur asosida yozilgan. Undo nazariy mexanikaning nugta dinamikasining, mexanik sistema dinamikasining differensial tenglamalari, asosiy teoremalari, prinsiptari batafsil yoritilgan. Kitob oiiy texnik о 'quv yurtlari talabalari, magistrlari uchun о 'quv qo 'Uanma sifatida tavsiya etiladi

    Ahmerov Q.
        Umumiy va anorganik kimyo [Текст] : Darslik / Q. Ahmerov , R. Jalilov, R. Sayfutdinov, 2006. - 471 b.
Ahmerov , Q.
    Umumiy va anorganik kimyo : Darslik / Q. Ahmerov , R. Jalilov, R. Sayfutdinov. - qayta ishlangan va to'ldirilgan 2-chi nashri. - Toshkent : O'zbekiston, 2006. - 471 b. : rasm. - Adabiyotlar.: b.468 . - ISBN 5-640-03046-1 : 5200 so`m. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Mazkur darslik oliy texnika o'quv yurtlarining kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo'yicha), oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turiari bo'yicha) va turdosh yo'nalishlar bo'yicha bilim oladigan talabalarga mo'ljallangan bo'lib, unda umumiy va anorganik kimyo fanidan nazariy qonun-qoidalar, ma'ruzalarda beriladigan matcriailarga oid savolar, masala-misollar va mustaqil o'rganish uchun ma'lumotlar kellirilgan.

    Akbarov A.
        Chizma geometriya va muhandislik grafikasi [Текст] : O'quv qo'llanma / A. Akbarov, 2005. - 104 b.
Akbarov, A.
    Chizma geometriya va muhandislik grafikasi : o'quv qo'llanma = Начертательная геометрия и инженерная графика : Учебник для тех. вузов / A. Akbarov. - Toshkent : Toshkent temir yol muhandislari instituti, 2005. - 104 b. : rasm. - Adabiyotlar.: b. 102-103 . - 1450 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: Mazkur o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy professional bilim darajasini belgilovchi davlat standarti asosida tuzilgan «Chizma geometriya va injenerlik grafikasi o'quv fanidan namunaviy dastur» (1997)ga amal qilgan holda yozilgan bo'lib, oUy texnika o'quv yurtlarining barcha bakalavrlar va muhandislik ixtisosliklari uchun tavsiya etiladi. Undan sirtdan o'qiyotgan talabalar ham foydalanishlari mumkin.

    Akbarov A.
        Сhizma geometriya va muhandislik grafikasi [Текст] : O'quv qo'llanma / A. Akbarov , 2005. - 88 b.
Akbarov, A.
    Сhizma geometriya va muhandislik grafikasi : o'quv qo'llanma / A. Akbarov . - Toshkent : Toshkent temir yol muhandislari instituti, 2005. - 88 b. : rasm. - 1300 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: Chizma geometriya fazoviy geometriyaning maxsus bo'limi boUib, umumiy injenerlik fanlari qatoriga kiradi. Uning mavzui hozirgi zamon texnika grafikasida ishlatiladigan tasvirlami chizish nazariyasidir. Proeksiyalash usullari: Markaziy va parallel proyeksiyalash usullarining xususiyatlari. Nuqtaning ikkita va uchta tekislikdagi ortogonal proeksiyalari.

    
        O`zbekistonda ilm-fan va innovatsion faoliyat [Текст] : statistik to`plam / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi, 2021. - 133 b.

     O`zbekistonda ilm-fan va innovatsion faoliyat = Наука и инновационная деятельность в Узбекистане : statistik to`plam / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi. - Toshkent : [s. n.], 2021. - 133 b. - 31500.00 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: To'plamda 2017-2020 yillar uchun 0‘zbekiston Respublikasida ilm-fan va innovatsion faoliyatning asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha ma’lumotlar aks ettirilgan.Shu bilan birga, IFUT-2ga musofiq mavjud iqtisodiy faoliyat turlari chegaralari o'zgarib bormoqda

    
        O`zbekistonda kichik tadbirkorlik [Текст] : statistik to`plam / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi, 2021. - 190 b.

     O`zbekistonda kichik tadbirkorlik = Малое предпринимательство в Узбекистане : statistik to`plam / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi. - Toshkent : [s. n.], 2021. - 190 b. - 45000.00 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: Nashrda hisobot davri uchun statistik ko'rsatkichIar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik asniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turtari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo'yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

    
        O`zbekistonda savdo [Текст] : statistik to`plam / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi, 2021. - 104 b.

     O`zbekistonda savdo = Торговля в Узбекистане : statistik to`plam / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi. - Toshkent : [s. n.], 2021. - 104 b. - 35000.00 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: Nashrda hisobot davri uchun statistik ko'rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining Iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asos langan O'zbekiston Respubiikasining Iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo'yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

    Aliev M.M.
        Turbo paskal muhitida ishlash jarayoni [Текст] : Bakalavrlar uchun uslubiy ko'rsatma / M.M. Aliev ; Сост. A.X. Xaydarov, Сост. M.M. Aliev , 2005 15
Aliev , M. M.
    Turbo paskal muhitida ishlash jarayoni : bakalavrlar uchun uslubiy ko'rsatma / M.M. Aliev ; Сост. A.X. Xaydarov, Сост. M.M. Aliev . - T. : Toshkent temir yol muhandislari instituti, 2005. - 15 : b. - Adabiyotlar:b.15. - 550 so'm. - Текст : непосредственный.

    Alovitdinov A. B. va boshqalar
        Organik kimyo [Текст] : Darslik / A. B. Alovitdinov, M. G. Ismatullaeva, N. A. Xolmurodov, 2005. - 416 b.
Alovitdinov, A. B. va boshqalar
    Organik kimyo : darslik / A. B. Alovitdinov, M. G. Ismatullaeva, N. A. Xolmurodov ; Toshkent kimyo-texnologiya instituti. - Тoshkent : O'qituvchi, 2005. - 416 b. - 9000 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: Darslik 17 bobdan iborat bo'lib, organik kimyo kursining hamma bollimlarini o'z ichiga olgan. Kitobda oi; nik kimyo asoslari izchillik bilan batafsil bayon etilgan. Ayrim muhim reaksiyalarning mexanizmi to'Iiq yoritib berilgan.

    Amirov S. F.
        Elektrotexnikaning nazariy asoslari [Текст] : O'quv qo'llanma / S. F. Amirov, N. G. Yoqubov, N. G'. Jabborov, 2007. - 412 b.
Amirov, S. F.
    Elektrotexnikaning nazariy asoslari : o'quv qo'llanma / S. F. Amirov, N. G. Yoqubov, N. G'. Jabborov ; Toshkent temir yo'l muhandislari instituti. - Toshkent : O'zbekiston, 2007. - 412 b. : rasm. - Adabiyotlar: b.410-411. - 17.713 . - Текст : непосредственный.

    
        O`zbekistonda qurilish [Текст] : statistik to`plam / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi, 2021. - 176 b.

     O`zbekistonda qurilish = Строительство в Узбекистане : statistik to`plam / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi. - Toshkent : [б. и.], 2021. - 176 b. - 44000.00 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: Nashrda hisobot davri uchun statists ko'rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFU T-2) bo'yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.
Amirov S. F.
    Elektrotexnikaning nazariy asoslari [Текст] : O'quv qo'llanma. K.2, 2007. - 125 b.
Amirov S. F.
     Elektrotexnikaning nazariy asoslari : o'quv qo'llanma / S. F. Amirov. - Toshkent : TTYMI, 2007 - . - Текст : непосредственный.
     K.2. - 2007. - 125 b. : rasm. - Adabiyotlar:b.124-125. - 1707

Аннотация: O'quv qo'llanmaning'ushbu ikkinchi kitobida uch fazali zanjirlar, nosinusoidal tok chiziqli elektr zanjirlari va chiziqli elektr zanjirlarini hisoblash usuUari haqida tegishli bakalavriat yo'nalishlaiida ta'lim oiayotgan talabalar uchun yetarli ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, unda bar bir bobga tegishli raasalalar, mustaqil tayyorlanishga doir referat mavzulari va o'z—o'zini sinash savollari bilan to'ldirilgan.
Amirov S. F.
    Elektrotexnikaning nazariy asoslari [Текст] : O'quv qo'lanma. Kн.3, 2007. - 154 b.
Amirov S. F.
     Elektrotexnikaning nazariy asoslari : o'quv qo'lanma / S. F. Amirov. - Toshkent : TTYMI, 2007 - . - Текст : непосредственный.
     Kн.3. - 2007. - 154 b. : rasm. - Adabiyotlar: b. 153 . - 1862

Аннотация: O'quv qo'llanmaning ushbu uchinchi kitobida nochiziq zanjirlar, parametrlari taqsimlangan zanjirlar va elektromagnit maydonni hisoblash usullari haqlda tegishli bakalavrlat yo'nalishlarida ta'lim olayotgan talabalar uchun yetarii ma'Iumotlar keltlrilgan bo'llb, unda bar bir bobga tegishli masalalar, mustaqil tayyorlanishga doir referat mavzulari va o'z —o'zini sinash savollari bilan to'ldirilgan,

    
        O`zbekistonda transport va aloqa [Текст] : statistik to`plam / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi, 2021. - 154 b.

     O`zbekistonda transport va aloqa = Транспорт и связь в Узбекистане : statistik to`plam / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi. - Toshkent : [б. и.], 2021. - 154 b. - 37000.00 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: Nashrda hisobot davri uchun statistik ko'rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining Iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasnifiagichi (IFUT-2) bo'yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

    Aripov M. M.
        Informatika, informatsion texnologiyalar [Текст] : Darslik / M. M. Aripov, J. O. Muxammadiyev, 2005. - 275 b.
Aripov, M. M.
    Informatika, informatsion texnologiyalar : Darslik / M. M. Aripov, J. O. Muxammadiyev. - Toshkent : [s. n.], 2005. - 275 b. : rasm. - Adabiyotlar:b.270-271. - 7000 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: Ushbu darslik Informatika informatsion texnologiyalar fanida an'anaviy ravishda berilgan mzular bilan bit ga, hozirgi davrda dolzarb bo'lgan yangi mavzular: axborot texnologiyalari va ularni ta'minlaslositalariga doir huquqiy munosabatlar, axborot tizimlari, axborot texnologiyalari va ularni ta'minlash vosita i huquqiy rejimi, ishlab chiqish va joriy etish tartibi, axborot xavfsizliklarining huquqiy masalalari, interr va huquq tizirni, internet virtual muhit sifatida, internetning huquqiy aspektlari, informatsion qidiruv dasturi ham ber ildiki, bu mavzular ma lum darajada informatika, informatsion texnologiyalar fanini yanada keniq doirada, hozirgi zamon muammolarini hisobga olgan holda o'rganish imkonini beradi

    
        O`zbekiston demografik yillik to`plam [Текст] : statistik to`plam / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi, 2021. - 212 b.

     O`zbekiston demografik yillik to`plam = Демографический ежегодник Узбекистана : statistik to`plam / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi. - Toshkent : [б. и.], 2021. - 212 b. - 49000.00 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: Statistik to'plamda O'zbekiston Respublikasi aholisi soni to'g'risidagi ma’lumotlar Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri kesimida taqdim etilgan.

    
        O`zbekistonda ta`lim. 2017-2020 [Текст] / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi, 2021. - 214 b.

     O`zbekistonda ta`lim. 2017-2020 = Образование в Узбекистане : статистический материал / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi. - Toshkent : [б. и.], 2021. - 214 b. - 90000.00 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: Ushbu to'plamda maktabgacha ta’Iim, umumta’lim, o'rta maxsus, kasb-hunar ta’Iimi, oliy ta’Iim, maktabdan tashqari ta’Iim muassasalari, fan va ilmiy kadrlar to'g'risida statistik ma’Iumotlar keltirllgan.

    
        O`zbekiston hududlarning yillik statistik to`plami. 2019-2020 [Текст] : научное издание / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi, 2021. - 290 b.

     O`zbekiston hududlarning yillik statistik to`plami. 2019-2020 : научное издание = Статистический ежегодник регионов Узбекистана : статистический материал / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi. - Toshkent : [б. и.], 2021. - 290 b. - 91000.00 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: To'piamda yalpi ichki (hududiy) mahsulot, aholi soni va demografiyasl, uning ish bilan bandligi, daromadi, aholi turmush darajasi, ma’Iumotliligi darajasi, kasallikka challnishi, sog'liqnl saqiash va madaniyat, uy-joy bilan ta’minlanganligi, uy-joy fondiningobodonlashtirllganligi, tovarlar va xizmatlar iste'mol bozori to'g'risida ma’Iumotlar berilgan

    
        O`zbekiston Respublikasi yillik statistik to`plam. 2011-2020 [Текст] : statistik ma'lumotlar / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi, 2021. - 289 b.

     O`zbekiston Respublikasi yillik statistik to`plam. 2011-2020 : statistik ma'lumotlar = Статистический ежегодник Республики Узбекистан : статистический материал / O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi. - Toshkent : [б. и.], 2021. - 289 b. - 130000.00 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: Nashrda 2010 yildan boshlab, hisobot davri uchun statistik ko'rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining Iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan 0 ‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo'yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

    Avezbaev S.
        Yer tuzishning ilmiy asoslari [Текст] : Darslik / S. Avezbaev, S. N. Volkov, 2006. - 195 b.
Avezbaev, S.
    Yer tuzishning ilmiy asoslari : darslik / S. Avezbaev, S. N. Volkov. - Toshkent : Iqtisod-moliya, 2006. - 195 b. - Adabiyotla r:b.193. - 6269.76 . - Текст : непосредственный.

    
        Axborot texnologiyalari [Текст] : 1-kurs bakalavrriyat talabalari uchun mustaqil ishlarini bajarishga doir uslubiy ko'rsatma / Toshkent temir yo'l muhandislari instituti, 2007. - 43 b.

     Axborot texnologiyalari : 1-kurs bakalavrriyat talabalari uchun mustaqil ishlarini bajarishga doir uslubiy ko'rsatma / Toshkent temir yo'l muhandislari instituti ; Tuzuvchilar: X. M. Shodimetov, O'. H. Xolboev. - Toshkent : TTYMI, 2007. - 43 b. : rasm. - Adabiyotlar: b.42. - Б. ц. - Текст : непосредственный.

    
        Axborot texnologiyalari [Текст] : Labaratoriya ishlari / Toshkent temir yo'l muhandislari instituti, 2006. - 85 b.

     Axborot texnologiyalari : labaratoriya ishlari / Toshkent temir yo'l muhandislari instituti ; Tuzuvchilar R. I. Ibragimov ; Tuzuvchilar. N. SH. Xodjayeva. - Toshkent : TTYMI, 2006. - 85 b. : rasm. - Adabiyotlar:b.84. - Б. ц. - Текст : непосредственный.

    Карнеги, Дейл
        Қалб ҳаловат топмаса... [Текст] : Сиз излаган китоб / Д. Карнеги ; тарж. Х. Қосимов, 2013. - 264 б.
Карнеги, Дейл.
    Қалб ҳаловат топмаса... : сиз излаган китоб / Д. Карнеги ; тарж. Х. Қосимов. - Тoshkent : Yurist-Media Markazi, 2013. - 264 б. - ISBN 978-9943-4127-5-0 : 15000.00 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: Агар бу китоб сизга ҳеч кандай кўмак бермаса, уни дуч келган томонга улоқтириб юборинг! Қўлингиздаги китобни эса ҳассос ижодкорларимиздан бири Хайрулло Қосим эркин таржима қилишга жазм этган эди.

    
        Bitumli boglovchi moddalar [Текст] : Bakalavri uchun uslubiy ko'rsatma / Сост. F.F. Karimova, Сост. U.G. Turgunboev, 2005. - 10 b.

     Bitumli boglovchi moddalar : bakalavri uchun uslubiy ko'rsatma / Сост. F.F. Karimova, Сост. U.G. Turgunboev. - T. : Toshkent temir yol muhandislari instituti, 2005. - 10 b. - Adabiyotlar:b.10. - 300s. 00t/. - Текст : непосредственный.

    
        O`zbekistonda mehnat va bandlik. 2017-2020 [Текст] : statistik to'plam, 2021. - 150 b.

     O`zbekistonda mehnat va bandlik. 2017-2020 : statistik to'plam = Труд и занятость в Узбекистане : cтатистический материал. - Toshkent : [б. и.], 2021. - 150 b. - 39000.00 . - Текст : непосредственный.

Аннотация: Nashrda hisobot davri uchun statistik ko'rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining Iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo'yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan

Голосование

Вам нравится новый сайт библиотеки?

Да, нравится - 100%
В целом нравится - 0%
Не очень нравится - 0%
Не нравится - 0%

Всего голосов:: 1